Climate Knowledge Exchange - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Echanj Konesans Klima

Echanj Konesans Klima (CKE) vize fè pwogrè sou aksyon ekitab klima.

Konesans Eta Vil Nouyòk la kenbe yon ajanda piblik pou rechèch sou klima nan vil Nouyòk. Ajanda a gen ladann angajman piblik, konesans lokal ini, rechèch akademik sou klima, ak konesans ajans vil la pou ko-pwodwi rezilta aksyonab.

Òganizasyon kominotè ak òganizasyon san bi likratif

 • Legliz Bondye kretyen Akademi, rezidan Far Rockaway
 • Patnè pou Adaptasyon Klima
 • EI Puente
 • Fon Defans Anviwònman
 • Environmental Justice Alliance
 • Fondatè Sant pou Teknoloji Katye
 • Asosyasyon sivik Fresh Creek
 • Federasyon Nasyonal Wildlife
 • Konsèy Defans Resous Natirèl
 • Nouvo Asosyasyon Sivik Hamilton Beach
 • New York Sea Grant
 • Vwazen Nò Brooklyn
 • Northeast Organic Farmers Associations - Direktè New Jersey
 • Pwogram Harbour & Estuary NYNJ ak Fondasyon Rivyè Hudson
 • Agenda Piblik
 • Sant RETI
 • Sci4NY
 • Enstiti Syans ak Rezilyans nan Jamaica Bay
 • Fon Pouvwa Leta, Nou Fè Lavni
 • Konsèvasyon Nati a
 • Waterfront Alliance
 • NOU AJI pou Jistis Anviwònman

Ajans Gouvènman yo

 • Kon Edison
 • Biwo Majistra pou Klima ak Jistis Anviwònman (MOCEJ)
 • New York Sea Grant
 • Depatman Edikasyon Vil Nouyòk (DOE)
 • Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil Nouyòk (DOHMH)
 • Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Nouyòk (Pak)
 • Otorite Lojman Vil Nouyòk (NYCHA)
 • Trust for Governors Island
 • S. Army Corps of Engineers (USACE) Laboratwa Anviwònman

Enstitisyon Edikasyon ak Rechèch

 • Barnard kolèj
 • Baruch College – CUNY
 • Brooklyn College
 • Inivèsite Columbia
 • Inivèsite Cornell
 • CUNY
 • Inivèsite Georgetown
 • Pwogram Lidèchip (PS 152 School of Science and Technology)
 • Inivèsite Rutgers
 • Chèchè pwòp tèt ou / endepandan
 • Nouvo Lekòl la
 • Laboratwa Sistèm Iben, Nouvo Lekòl la

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò