Climate Vulnerability, Impact, and Adaptation Analysis (VIA) - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Klima vilnerabilite, enpak, ak analiz adaptasyon (VIA)

Analiz Vulnerabilite Klima, Enpak, ak Adaptasyon (VIA) evalye chanjman nan klima alavni ak enpak potansyèl li yo, pou enfòme vil New York ap pran desizyon.

Etid 18 mwa a gen pou objaktif pou rasanble enfòmasyon syantifik ak lokal yo sou vilnerabilite sosyal ak ekonomik, sante piblik, ak chanjman klimatik pou enfòme politik ak aksyon pou kominote ki pi vilnerab yo ak risk, epi pou konprann opòtinite ak konpwomi divès kalite alèjman estrateji adaptasyon. Kòm rezilta rechèch sa a, Vil Nouyòk pral pi byen ekipe pou pran desizyon politik ki pi enfòme ki pran an konsiderasyon kondisyon klimatik aktyèl ak pwochen ak enpak sosyo-ekonomik ki vin apre yo.

Inisyativ ki gen rapò

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò