We prepare New York City for the impacts of climate change. - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Nou prepare Vil Nouyòk pou enpak chanjman klimatik yo.

Gade travay nou an

Travay ki prezante

Inisyativ ki prezante yo

Tout Inisyativ

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a