Extreme Rainfall - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Ekstrèm Lapli

Chanjman klimatik pral lakòz lapli pi souvan ak entans nan tou de zòn bò lanmè ak andedan.

Evènman lapli ekstrèm, pafwa yo rele "nwaj," rive lè yon gwo kantite lapli tonbe nan yon ti tan. Gwo lapli ka lakòz inondasyon nan zòn ki ba yo ki gen move drenaj ak sistèm enfrastrikti dlo lapli ki pa ase. Sa ka lakòz inondasyon nan tout vil la, menm nan katye anndan yo. Inondasyon ki lakòz lapli ka rive toudenkou ak entans, men kondisyon inondasyon yo ka bese pi vit konpare ak inondasyon vag kotyè yo.

Extreme rainfall events will increase in number and severity in the future because of climate change. By the end of the century, the city could experience as much as 30 percent more annual rainfall than today, and 1.5 times as many days with more than one inch of rain. Additionally, as sea level and groundwater tables rise, stormwater will drain more slowly and contribute to flooding.

Kat yo montre yon seri senaryo inondasyon pou ede Nouyòkè yo konprann kijan modèl inondasyon dlo lapli ka chanje avèk tan.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a