Work - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Travay

Nan Vil Nouyòk, prensipal danje klimatik yo se chalè ekstrèm ak inondasyon. Sepandan, danje klima sa yo afekte kèk Nouyòkè plis pase lòt.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a