Buildings, Infrastructure and Land - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow
Travay

Bilding, Enfrastrikti ak Tè

Atenn objektif klima nou yo mande pou nou kolektivman redwi itilizasyon enèji nou nan kay ak biznis nan modènize bilding yo, envesti nan enfrastrikti vèt, ak pwoteje espas ouvè nou an. Li egzije tou pou nou prepare bilding nou yo pou pi gwo risk inondasyon ak chalè, lè nou envesti nan modènizasyon rezistan klima.

Vil Nouyòk gen plis pase yon milyon bilding, ki soti nan kay yon sèl fanmi ak bilding apatman rive nan depo endistriyèl ak gratsyèl komèsyal yo. Bilding sa yo degaje apeprè de tyè nan emisyon GHG total vil Nouyòk yo, sa ki fè inisyativ efikasite enèji nan bilding yo vin yon eleman kle nan chemen vil Nouyòk la nan netralite kabòn. Bilding Vil Nouyòk yo afekte tou pa risk inondasyon ak chalè.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a