Energy - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow
Travay

Enèji

Vil Nouyòk ap konstwi yon sistèm enèji pwòp, rezistan ak ekitab, epi li angaje l pou l transfòme rezo elektrisite ki depann de konbistib fosil nou an nan yon sèl 100% ki mache ak resous enèji pwòp pa 2040.

Yon tranzisyon jis nan yon sistèm enèji pwòp se fondasyon pou abòde chanjman nan klima ak kreye yon vil ki pi jis e ki pi an sante. Pou sa, Vil Nouyòk angaje l pou l transfòme rezo elektrisite ki depann de konbistib fosil nou an nan yon sèl 100% ki mache ak resous zewo emisyon an 2040. Griy elektrik pwòp nou an dwe rezistan a enpak chanjman klimatik pandan y ap abòdab pou tout Nouyòkè yo.

An 2022, Biwo Majistra Jistis Klima ak Anviwònman an te lanse PowerUp NYC, yon pwosesis planifikasyon enklizif pou devlope aksyon konkrè gouvènman vil la ka pran nan kat ane kap vini yo pou mete nou sou wout pou nou atenn objektif tranzisyon enèji nou yo. Aprann kijan ou ka patisipe!

Elèv CUNY Bronx Community College aprann enstale panno solè nan yon klas fòmasyon pratik.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a