About - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Konsènan

Vil Nouyòk se yon lidè mondyal nan batay kont kriz klimatik la, e li fè vil nou an lwen konbistib fosil polisyon yo pou l ale nan yon ekonomi vèt ak jis. Biwo Majistra pou Klima ak Jistis Anviwònman an (MOCEJ) se yon ekip ki gen achitèk, avoka, syantifik done ak klima, enjenyè, konseye politik, jeolojis, ak planifikatè vil kap dirije estrateji Vil la pou kreye yon vil kote 8.8 milyon Nouyòkè nou yo ka viv. , travay, aprann, epi jwe nan katye ki an sante, ki fleksib e ki dirab — kounye a ak nan lavni.

MOCEJ travay pou rann bilding nou yo efikas ak fleksib, asire enfrastrikti nou an pare pou klima, transfòme lari nou yo ak domèn piblik nou an nan espas k ap viv, louvri, epi fè enèji nou pwòp ak fleksib. Atravè analiz ki baze sou syans, devlopman politik ak pwogram, ak devlopman kapasite, epi ak yon konsantre sou ekite ak sante piblik, MOCEJ dirije efò Vil la pou asire ke Vil Nouyòk ap diminye emisyon li yo ak prepare pou adapte ak pwoteje Nouyòkè kont yo. entansifye enpak chanjman klimatik yo.

Travay nou an gen ladann:

  • Priyorite resous vil la ak aksyon nan kominote ki gen revni ki ba yo pi vilnerab a chanjman nan klima pou yo rekòlte benefis nan yon avni adapte klima, tankou ogmante pwogram sèvis sosyal ak patenarya kominotè pou kreye rezo sipò solid.

  • Abòde inegalite rasyal ak sosyal nan rezilta sante ki soti nan anviwònman nou an, ki gen ladan asire lè ak dlo pwòp, diminye enpak chalè ekstrèm, ogmante aksè ak bon jan kalite espas ouvè yo, ak elaji opsyon transpò dirab pou tout Nouyòkè yo.

  • Re-imagining fason nou envesti nan ak itilize tè pou kreye yon lojman ki an sekirite kont inondasyon, jwenn espas pou enèji renouvlab ak konpostaj, pwodui manje pandan y ap edike Nouyòkè yo sou agrikilti ak manje an sante, epi retounen pwopriyete ki kontamine pou yo sèvi ak pwodiktif.

  • Amelyorasyon bilding ki sèvi Nouyòkè yo—kay nou yo, espas kominotè yo, ak sant sèvis nou yo—pou yo efikas nan enèji, an sante, ak an sekirite kont inondasyon ak gwo chalè, epi bay egzanp nan aplike bilding vèt modèn ak kondisyon konsepsyon adapte nan nouvo konstriksyon.

  • Adapte ak ogmante sistèm transpò nou yo, dwa pasaj, ak espas ouvè pou redwi emisyon yo, pwoteje Nouyòkè yo kont chalè vil yo, ak amelyore kalite lavi nan katye nou yo.

  • Priyorite yon chanjman ekitab nan enèji renouvlab, ki gen ladan jenerasyon enèji solè sou twati, renouvlab pou sèvis piblik yo, ak rezistans enèji ak depo nan bilding ak rezo.

  • Transfòme fason Vil la jere fatra manje, dlo ize, ak debri konstriksyon ak demolisyon pou amelyore kondisyon nan katye nou yo, kreye ekonomi sikilè epi redwi emisyon ak materyèl yo voye nan depotwa yo ak ensinerateur.

  • Kominike avèk Nouyòkè, edike epi aprann nan men Nouyòkè yo pou asire ke tout pwojè ak pwogram vil yo avanse nan objektif klima ak jistis anviwònman an.

Lèt Direktè Egzekitif la

Kizzy Charles-Guzmán

Nou dirije estrateji Vil la pou konfwonte kriz klimatik nou an, pou nou kapab pwoteje vil nou an, kominote nou yo, ak avni nou an.

Li Lèt la
Karyè nan MOCEJ

Nou chèche anplwaye ak estajyè ki motive tèt yo, analyse, ak kolaborasyon pou rantre nan ekip nou an epi kontribye nan politik piblik ki gen gwo enpak.

Gade Pozisyon Louvri

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a