Pran aksyon

Defi Chanjman Klima

Chanjman klimatik ap afekte Vil Nouyòk ak rezidan li yo, epi li lakòz plis chalè ekstrèm, lapli ekstrèm, vag tanpèt kotyè yo, ak inondasyon kwonik mare yo. Eksplore paj ki anba yo pou aprann plis sou fason chanjman klimatik ap afekte vil nou an, kominote yo, popilasyon vilnerab yo, sante piblik, sistèm natirèl yo, enfrastrikti enpòtan yo, bilding yo ak ekonomi nou an.

En

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a