Education - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Edikasyon

Kominike avèk Nouyòkè, edike epi aprann nan men Nouyòkè yo.

Chanjman klimatik se yon pwoblèm jenerasyon. Kominike ak Nouyòkè tout laj, edike ak aprann nan men Nouyòkè yo enpòtan anpil pou asire travay nou an chita sou bezwen vil nou an jodi a ak nan lavni. Lè yo travay ak patnè edikasyon primè, segondè ak siperyè pou entegre klima nan kourikoulòm, elèv yo aprann poukisa aksyon klima enpòtan ak kijan yo ka kontribye nan solisyon yo. Anplis elèv yo, MOCEJ travay tou pou angaje ak enfòme tout Nouyòkè yo sou danje klimatik vil nou an, aksyon n ap pran, ak resous yo bezwen pou pwoteje tèt yo epi ede atenn objektif klima anbisye nou yo.

Courtesy of BE-Ex

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò