Solar and Storage - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Solè ak Depo

Envesti nan depo solè ak enèji

To reach the City’s carbon neutrality goal by 2050 requires a shift to 100% clean electricity, and widespread solar and energy storage deployment are critical to meeting that goal.

[10:00 AM] Fouilloux, Pia Graph showing cumulative solar deployment by year in New York City. Before 2014, there were approximately 25 megawatts of solar installed citywide. As of Spring 2024, there were 535 megawatts installed.

Solar deployment has grown substantially in New York City in the past decade. As of Spring 2024, there were 535 megawatts installed, which can produce enough energy to cover approximately 140,000 average NYC households’ electric bills.

Sipòte fòmasyon enèji pwòp

Depatman Edikasyon (DOE) fè patenarya ak Solar One nan de pwogram ki sipòte edikasyon sou klima ak opòtinite devlopman mendèv ki gen rapò ak klima pou lekòl leta yo:

  • Pwogram Edikasyon Lekòl Solè Vil Nouyòk ofri aprantisaj pwofesyonèl solid, gratis pou tout pwofesè DOE pou prepare yo pou entegre kontni edikasyon ki gen rapò ak klima nan salklas yo atravè tout nivo klas yo. Nan mwa jen 2022, prèske 1,125 pwofesè te patisipe nan pwogram nan!
  •   Pwogram Solar Career & Technical Education (CTE) se kounye a nan 14 lekòl segondè CTE pou ekspoze elèv yo nan endistri solè a, ba yo eksperyans pratik ak enstalasyon solè ak teknoloji enèji pwòp epi tou ede yo prepare yo pou sètifikasyon pwofesyonèl ak travay.
  • Biwo Dirab la ap òganize tou senkyèm ane/kowòt Konsèy Lidèchip Jèn yo a nan ane eskolè 2022/23 pou elèv segondè nan tout vil la kapab angaje yo nan sijè enpòtan chanjman klimatik ak jistis klimatik. Ekip Lidèchip Edikasyon Klima yo a nan twazyèm ane li, li travay ak 40 pwofesè DOE pou dirije lòt pwofesè nan tout vil la pou entegre edikasyon klimatik nan kourikoulòm ak ansèyman.

Pran Aksyon

When we bring our voices, our action, and our advocacy to our schools, our homes, and our workplaces, we can create a more sustainable and resilient future for the 8.3 million people who call our five boroughs home.

Pran Aksyon Kounye a

Eksplore travay ki gen rapò