Sustainable Stormwater Management Plan - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Plan Dirab pou Jesyon Dlo Lapli

Plan Jesyon Dlo Tanpèt Dirab la te poze fondasyon pou amelyore kalite dlo nan pò nou an, ogmante opòtinite pou rekreyasyon, ak restore ekosistèm kotyè yo.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a