Letter from the Executive Director - NYC Mayor's Office of Climate and Environmental Justice
greeNYC logo
Take
Action
arrow

Lèt Direktè Egzekitif la

Kizzy Charles-Guzmán

Welcome to the Mayor’s Office of Climate & Environmental Justice.

An janvye 2022, Majistra Adams te kreye yon nouvo konfigirasyon ekip Klima Vil la, ki te rasanble moun k ap travay sou rezistans klima, dirab, ak kowòdinasyon ak ratrapaj anviwònman an. Nou tout ini anba yon sèl parapli pou travay enpòtan ki deja sou nou: kijan pou nou adrese chanjman klimatik nan vil nou an ak yon konsantre sou ekite, jistis, ak sante piblik.

Jan Nouyòkè yo konnen, vil nou an deja sibi yon varyete de danje klimatik, tankou kondisyon kwonik tankou chalè, inondasyon ak polisyon lè a, ansanm ak evènman egi tankou vag tanpèt bò lanmè, gwo lapli, ak pann kouran. Wòl nou kòm MOCEJ se dirije estrateji Vil la pou konfwonte kriz klimatik nou an, pou nou kapab pwoteje vil nou an, kominote nou yo, ak avni nou an. Konsantre ekip sa a se amelyore sante ak kalite lavi pou kominote nou yo pandan n ap prepare pou defi klimatik yo. Jistis anviwònman an se kòz santral lavi travay mwen. Moun ki kwè nan jistis anviwònman an rekonèt ke sante, manje, ekite rasyal ak ekonomik, egalite sèks, lojman, espas vèt, transpò piblik, ak chanjman nan klima yo tout konekte.

Se yon onè pou m sèvi kòm Direktè Egzekitif MOCEJ epi pou m avanse aksyon klimatik ak jistis anviwònman pou parèy Nouyòkè m yo. Mwen espere kolabore avèk ou pandan n ap travay pou amelyore ak sove lavi nan pi gwo vil nan mond lan.

Pran Aksyon

Lè nou pote vwa nou, aksyon nou, ak defans nou nan lekòl nou yo, kay nou yo, ak espas travay nou yo, nou ka kreye yon avni ki pi dirab ak fleksib pou 8.6 milyon moun ki rele senk minisipalite nou yo lakay yo.

Pran Aksyon Kounye a